Консултантско Подпомагане

1. Разработване на системи за здравословни и безопасни условия на труд ISO 18001
2. Разработване на системи за управление на околната среда ISO 14001
3. Разработване на системи за управление на качеството ISO 9001:2000
4. Разработване на системи за осигуряване на качеството в хранително вкусовата промишленост НАССР (ISO 26001)
5. Проектиране, разработване и публикуване на интернет страници на фирми
6. Усъвършенстване на операциите и производството във фирмите
7. Оптимизиране на производствени и технологични процеси
8. Управление на снабдяването
9. Проектиране и изграждане на вътрешнофирмени (интранет) мрежи
10. Усъвършенстване на финансовото управление
11. Разработване и управление на проекти
12. Бизнеспланиране
13. Управление на развитие на човешките ресурси
14. Набиране и подбор на персонала
15. Системи за въвеждане и социализация на персонала
16. Атестиране на персонала
17. Стандарти за компетентност
18. Стандарт “Инвеститори в хора”
19. Диагностика на мениджърските компетенции
20. Обучение на обучители
21. Препроектиране на длъжности
22. Разработване на компетентностни профили на мениджъри 

 

 
+359 2 962 07 21 (тел / факс)
+359 889 629351