Осъществени консултантски проекти

1. Разработени и внедрени функционални стратегии във фирми от машиностроене, енергетика, въгледобив и др.
2. Стопанска диагностика на състоянието на фирми от текстилната и машиностроителната промишленост и др.
3. Разработване и внедряване на адекватни организационно-управленски структури за фирми от машиностроенето, хранително вкусовата промишленост, производство на облеклото и др.
4. Технико-икономически анализ за усъвършенстване на управлението на ремонтната дейност, материално-техническото снабдяване и складовото стопанство
5. Проекти за преструктуриране на общинска фирма
6. Управленски одити на фирми от различни отрасли
7. Разработване на системи за осигуряване на качеството на базата на ISO 9002,
8. Маркетингови анализи на потреблението на плодови безалкохолни напитки.
9. Разработване на пазарна стратегия и логистиката за плодови безалкохолни напитки.
10. Разработване на предложение за пазарна рекламна стратегия на KFC България.
11. Идентификация на силни и слаби пазарни страни на Ramcho Ribbs България.
12. Анализ и разработване на пазарна стратегия за оценка на потреблението на текстилни материали
13. Оптимизиране на продажбите и дистрибуцията на текстилни материали
14. Разработване и внедряване на компютризирана система за оптимално управление на ремонта и поддръжката на оборудването.
15. Разработване на стратегия за развитие на дървопреработвателната и мебелна промишленост в България.
16. Разработване и внедряване на система за маркетингово проучвания за хранително вкусовия бранш
17. Разработване и внедряване на компютризирана система за управление на клиентите и продажбите
18. Разработване и внедряване на система НАССР
19. Разработване и внедряване на компютризирана система за ефективно управление на дейността във фирма за автопревози.
20. Разработване на стратегия за развитие на шивашката промишленост в България.
21. Усъвършенстване на работата с доставчиците за подобряване на качеството и конкурентоспособността.
22. Организация и управление на продажбите.
23. Създаване и управление на екипи по продажби.
24. Организация и управление на екипи за обслужване в туризма.


 

 

 
+359 2 962 07 21 (тел / факс)
+359 889 629351